سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
جلسه حزب الله  
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده باقر العلوم (ع) 
پژوهشگر 
1372/01/01 
1374/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
حوزه هنری – تهران  
پژوهشگر 
1376/01/01 
1378/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما  
مسئول-پژوهشگر 
 
ادامه دارد 
اجرایی و پژوهش  
همکاری 
دفتر مطالعات و تحقیقات زنان  
پژوهشگر 
1383/11/01 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی